Úkolem NAKITu je zajistit pro Ministerstvo vnitra, jako jeho servisní organizace, dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu tak, aby byly veškeré budoucí investice do této oblasti podřízeny jednotné a dlouhodobé strategii. Zároveň má zaručit co největší míru bezpečnosti těchto sítí, efektivitu využívání existující infrastruktury ve vlastnictví státu a maximální využití jeho už uskutečněných investic.

„Nové trendy a potřeby v oblasti informačních a komunikačních technologií se odrážejí v rostoucích požadavcích na kapacitu, dostupnost, a zejména bezpečnost komunikačních sítí státu,“ upozorňuje Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií. „Tato situace má zásadní dopad na investiční a provozní náklady těchto sítí. Zkušenosti z okolních zemí EU ukazují, že efektivní a účinná cesta k dosažení razantních úspor v této oblasti je konsolidace odborných znalostí a zkušeností a prosazování jednotné koncepce prostřednictvím státních agentur a společností,“dodává.

Ředitelem nového státního podniku byl ministrem vnitra Milanem Chovancem jmenován odborník s dlouholetými manažerskými zkušenostmi z oblasti ICT Alan Ilczyszyn. „Naším prvním úkolem bude zmapování veškeré stávající informační a komunikační infrastruktury veřejnoprávních institucí a také jejich budoucích potřeb v této oblasti,“ říká Alan Ilczyszyn a doplňuje: „Na základě analýzy těchto informací vytvoříme strategii rozvoje neveřejných komunikačních sítí, včetně implementace vhodných bezpečnostních opatření.“

Zahraniční vzory

Při volbě tohoto řešení se Ministerstvo vnitra jako zakladatel podniku inspirovalo zahraničními vzory existujících státních agentur i státních společností v zemích EU poskytujících ICT služby veřejným institucím. Jsou jimi např. Bundesrechenzentrum v Rakousku, agentura Statens IT v Dánsku či Logius v Nizozemí, německé federální agentury IT-Zentrum Bund nebo státní agentura NASES na Slovensku, která mimo jiné zajišťuje provoz, správu a rozvoj vládní datové sítě GOVNET.

Odborníci NAKITu následně připraví doporučení a metodiku pro výstavbu neveřejných sítí s cílem dosáhnout co největší míry synergických efektů, a tudíž i finančních úspor díky sdílení budované infrastruktury.

Ministerstvo vnitra vloží do nového státního podniku ze svého rozpočtu 10 milionů korun, jako prostředky určené k zahájení jeho fungování. NAKIT pak bude pro svého zakladatele zajišťovat veškeré činnosti na základě smlouvy o poskytování informačních a komunikačních služeb. Od třetího měsíce po založení tak bude podnik finančně soběstačný.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie s. p. je rovněž právním subjektem, určeným pro dlouhodobě uvažované a připravované oddělení Odštěpného závodu ICT služby, samostatné části státního podniku České pošty, s. p. Po sloučení těchto funkčně souvisejících subjektů budou aktivity NAKITu rozšířeny o provoz a realizaci rozvoje komunikačních sítí státu, určených pro zajištění komunikačních potřeb složek integrovaného záchranného systému. Pro oblast eGovernmentu bude NAKIT s. p. zajišťovat realizaci a provoz vybraných ICT projektů.