Nový modul přináší manažerům kvality neocenitelnou věc – jistotu, že se všichni zaměstnanci seznámí se všemi dokumenty, jimiž se mají řídit na své pracovní pozici. Modul díky znalosti organizační struktury firmy dělí pracovníky na základě jejich pracovního zařazení do skupin, přičemž jeden pracovník může být i ve vícero skupinách. S každou skupinou zaměstnanců, tj. organizační složkou společnosti jsou pak pevně svázány patřičné dokumenty – interní předpisy, směrnice apod., s kterými musí být pracovník na dané pozici obeznámen. Jednotlivé procesy prokazatelného seznámení pracovníka s dokumentem se pak mohou nad jednotlivými dokumenty spouštět již automaticky. Ať už jde o pravidelné spouštění procesu prokazatelného seznámení po aktualizaci směrnice, či pravidelné povinné seznámení s dokumenty jednou za rok, anebo jednorázové spuštění procesu seznámení s dokumenty na danou skupinu pracovníků či zaměstnance. Možností je nepřeberně, vše záleží na nastavení.

„Modul oceníte při jakékoliv aktualizaci směrnic či nástupu nového člověka. Veškeré potřebné procesy seznámení s aktualizovanými či novými dokumenty mohou proběhnout automaticky, a to včetně výstupu o prokazatelném seznámení s nimi. Zároveň jsou tyto reporty či prodlevy v procesu seznámení s dokumenty eskalovány na vedoucí pracovníky,“ vysvětluje Pavel Nykl, obchodní ředitel společnosti Onlio.

Nový modul distribuční listy dále posunuje možnosti správy řízené dokumentace ve firmách a usnadňuje činnost všem manažerům kvality a zodpovědným pracovníkům, protože dokáže do systému vnést pořádek tím, že výraznou část procesů zautomatizuje. Každý zaměstnanec spadá do odpovídajících skupin na základě pozice v organizační struktuře a má tak k dispozici vždy dokument, který potřebuje ke své práci, v aktuálně platném znění. Díky centrální správě řízené dokumentace lze také detailně řídit oprávnění přístupu k jednotlivým souborům. Systém zároveň automaticky sleduje platnost jednotlivých dokumentů nebo umí jednoznačně prokázat seznámení zaměstnanců s jeho obsahem. DMS eDoCat centralizuje všechny informace o řízené dokumentaci a automatizuje oběh dokumentů dle nastaveného workflow.

 „Nasazení DMS eDoCat přináší firmám podstatné snížení nákladů spojených s administrativou a zefektivňuje procesy. Přitom je samotný systém finančně nenáročný, protože je postaven na open source platformě,“ dodává Pavel Nykl.

Systém eDoCat je postaven na platformě Alfresco Community Edition a je k dispozici jak v on-premise modelu provozovaném na vlastní IT architektuře zákazníka, tak v cloudovém provedení v režimu software jako služba (SaaS).

Další informace o DMS eDoCat najdete na www.edocat.cz.