Změnit mobilního operátora je od dubna snazší než kdy předtím. Sílící tlak na zlevnění dat a nabízení když ne rovnou neomezených balíčků, tak alespoň tarifů s podobnou porcí dat jako ostatní evropské státy, přinesl na sklonku loňského roku novelu zákona o elektronických komunikacích. Byly to přitom právě přemrštěné ceny mobilních dat, které předtím připravily o křeslo několik ministrů průmyslu a obchodu. Ať už to byla Marta Nováková se svým dnes už legendárním výrokem, že "drahá data máme proto, že je málo využíváme", nebo její předchůdce Jan Mládek, který označil roaming za službu pro elity a jeho náměstek Lubomír Bokštefl radil lidem, že pokud chtějí tarify jako v Polsku, mají odjet do Polska.

Méně dat nabízeli jen Řekové a Maďaři

Problém v plné šíři ukázalo loňské vydání studie Digital Fuel Monitor od Rewheel Research srovnávající 40 zemí OECD podle toho, jaké množství dat si zákazníci mohou pořídit k neomezenému hlasovému tarifu za 30 eur. Česko obsadilo se třemi gigabajty předposlední místo. Hůř na tom bylo už jen Maďarsko s jedním gigabajtem a Řecko, kde podobné tarify nebyly k dostání vůbec.

Podobně vycházelo Česko i v ostatních srovnáních. Zákonodárci záhy pochopili, že telekomunikace jsou důležité politické téma, a začali se předhánět v návrzích, jak nelichotivý obraz zlepšit.

V nebývale krátkém čase šesti měsíců se zrodila novela s potenciálem pokřivený český trh v segmentu domácností napravit. Zatímco na trhu firemních zákazníků fungovala soutěž bez větších nedostatků, nabídka tarifů pro jednotlivce byla v podstatě identická.

Změny měly pomoci čtvrtému operátorovi

Novela zkombinovala trojici silných instrumentů, z nichž každý sám o sobě byl noční můrou tuzemských operátorů: blesková změna operátora, zrušení smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy a princip one stop shop, tedy možnost nechat nového poskytovatele služeb, aby za vás všechny formality vyřídil.

Většina těchto změn nabyla účinnost k 1. dubnu. K operátorům velkorysá legisvakanční lhůta souvisela jednak s tím, že se na citelné zkrácení času pro přenos čísla museli technicky připravit, a jednak se počítalo s tím, že dlouho připravovaná aukce kmitočtů pro sítě 5. generace bude letos na jaře vrcholit a že opatření usnadňující přechod ke konkurenci pomohou čtvrtému operátorovi v rozjezdu.

Čtvrtý operátor, stejně jako start aukce o cenné kmitočty v uvolněném televizním pásmu 700 MHz jsou zatím v nedohlednu. I tak mohou čeští zákazníci už měsíc profitovat z výhod, kvůli kterým se jim vyplatilo s výpověďmi smluv počkat.

Podíváme-li se na změny právní úpravy blíže, v oblasti přenositelnosti čísel novela zrušila dosavadní možnost operátora účtovat si poplatky za portaci. Toto přenesení čísla je tak nově přímo ze zákona pro účastníka bezplatné. A pokud se pro změnu operátora rozhodne zákazník s předplacenou kartou, nově má původní operátor povinnost vrátit na žádost spotřebitele zbývající zůstatek kreditu. Tento úkon může zpoplatnit až do výše odpovídající skutečným nákladům s takovou operací spojených. Ovšem jen tehdy, jestliže si možnost zpoplatnění vratky ve smlouvě výslovně ujednal.

Novela také omezila dříve rozšířenou praxi "retenčních nabídek". Operátoři už nemohou spoléhat na to, že od nich klienti mohou beztrestně odejít pouze v úzce vymezeném čase před výročím automaticky prodlužované smlouvy na dobu určitou. Smluvní pokutu u smluv na dobu určitou totiž lze nyní vybírat jen tehdy, skončí-li zákazník předčasně do tří měsíců od jejího uzavření. Ani pak nesmí sankce překročit jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce původně sjednané doby trvání smlouvy.

Navíc jestliže zákazník čerpá slevu oproti ceníku, potom se i smluvní pokuta počítá z tohoto zlevněného paušálu. Fakticky to znamená konec smluv na dobu určitou, přinejmenším uzavíraných se spotřebiteli. Zde je však třeba upozornit na to, že vedle této úhrady může operátor požadovat doplacení plné ceny přístroje poskytnutého se slevou nebo náklady spojené s vybudováním přístupového bodu. Na těchto náhradách, které tvoří samostatný právní nárok, se touto novelou nic nemění.

V nové síti voláte už za dva dny

Na již zmiňovaný přechod ke konkurenci už není nutné čekat 10 dnů. V případě, že požádáte o přenos čísla k jinému operátorovi, zaniká smlouva do dvou, respektive tří pracovních dnů (podle toho, jak rychle žádost nový operátor zpracuje a zašle opouštěnému poskytovateli příslušné vyrozumění).

Aby byli účastníci ochráněni před manipulací s číslem, používali operátoři pro ověření identity žadatele takzvaný kód ČVOP neboli číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Jeho vydávání ovšem provázely problémy, často uměle vytvářené obstrukcemi ze strany operátorů. Proto se zákonodárce rozhodl nahradit ČVOP takzvaným ověřovacím kódem účastníka, který je nově povinnou náležitostí smlouvy. Již od okamžiku jejího uzavření jej bude mít účastník k dispozici, a kdykoliv se v budoucnu rozhodne se svým číslem odejít, nemusí o něj složitě žádat.

Tento kód dosud nebyl povinnou součástí základních smluvních ujednání, a je proto povinností operátorů jej doplnit i do smluv uzavřených před účinností novely. Doplnění musí být provedeno standardním způsobem jako v jiných případech, kdy dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy. Operátor tedy má povinnost své zákazníky o změně informovat. Protože je však tato úprava důsledkem novely zákona, není sama o sobě důvodem k případnému ukončení smlouvy bez sankce.

Pro správné nastavení technických a organizačních podmínek pro přenášení čísel ve zkrácené lhůtě vydal Český telekomunikační úřad příslušné opatření obecné povahy.1 💬 Celková lhůta pro přenos čísla k jinému poskytovateli se odvíjí od okamžiku, kdy zákazník kontaktuje svého nového operátora. Ten musí ve lhůtě jednoho pracovního dne informovat stávajícího poskytovatele. A během následujících dvou pracovních dnů musejí být provedeny všechny úkony nezbytné k přenesení čísla. Přitom platí, že pokud po uplynutí lhůty dvou pracovních dnů následuje víkend nebo svátek, posouvá se portace na následující pracovní den.

V praxi tak může nastat situace, že zákazník se na nového operátora se žádostí o převod obrátí například v úterý a ničím neovlivní, jestli bude v jeho síti volat už ten samý týden v pátek, nebo až další pondělí. Záležet bude na tom, jak rychle nový poskytovatel stávajícího operátora vyrozumí; stihne-li to ten samý den, začne dvoudenní lhůta běžet ve středu a v pátek dojde k přenesení čísla. Jestliže využije celé lhůty, posune se datum portace na první pracovní den po víkendu. Nastavené lhůty se vztahují i na případy, kdy zákazník požádá o přenesení čísla až po ukončení smlouvy nebo podání výpovědi. V takovém případě se zákazník může ocitnout i bez signálu. K přerušení poskytování služby bude typicky docházet v případech, kdy si zákazník na přenos čísla vzpomene až v samotném závěru výpovědní lhůty.

I když v novele není konkrétní úprava přechodných ustanovení, aplikují se na ni závěry Ústavního soudu.2 💬 Novela se tedy v plné míře týká i účastnických smluv uzavřených před její účinností, tedy před 1. dubnem.

Povinnosti novela přidala i Českému telekomunikačnímu úřadu. Od ledna příštího roku bude muset na internetu zveřejnit nezávislý srovnávač cen a kvality veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Další změna nově umožňuje vlastníkovi veřejné komunikační sítě domáhat se zřízení služebnosti v případech, kdy zanikl existující právní titul k užívání nemovitosti pro umístění například vysílače. Po vzoru právní úpravy pro energetické sítě tak novela umožňuje vyvlastnění (zřízení služebnosti) pro takové případy už existujících staveb, ale jen za předpokladu, že síť elektronických komunikací byla legálně zřízena a její vlastník nezmařil svým jednáním zřízení služebnosti zákonem předpokládaným způsobem.

 

Článek byl publikován v měsíčníku Právní rádce.


zpět🡹 1) Opatření obecné povahy číslo OOP/10/02.2020-1 ze dne 21. února 2020.

zpět🡹 2) Nález spisové značky IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. listopadu 2016